Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014784. Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - KRS:0000022231, w dniu 30 listopada 1998 r.